POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze postanowienia Polityki Prywatności dotyczą ustalenia zasad przetwarzana danych osobowych, w szczególności gromadzenia, przechowywania oraz wykorzystywania danych osobowych użytkowników serwisu „Long4Lashes”, zwanych dalej „Użytkownikami”. Polityka Prywatności swoim zakresem obejmuje dane przekazywane bezpośrednio przez Użytkownika.
 2. Administratorem danych osobowych jest Oceanic S.A. z siedzibą w Sopocie, kod 81–736, przy ul. Łokietka 58, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000317546, nr NIP 585-144-44-49, zwana dalej „Administratorem”.
 3. Administrator przestrzega zasad określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, odpowiednio zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed niezgodnym z prawem dostępem do danych osobowych przez osoby trzecie, w szczególności szyfruje dane osobowe, archiwizuje dane osobowe, dokonuje oceny środków zabezpieczających dane osobowe, zapewnia poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania.
 4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu http://www.long4lashes.com oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach analitycznych, archiwalnych, prowadzenia rachunkowości, a także w celu oferowania Użytkownikom przez Administratora produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni). Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO, a zatem, gdy: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
 5. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w celu marketingu produktów lub usług partnerów biznesowych OCEANIC S.A. odbywać się będzie wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
 6. Użytkownik ma prawo do:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c) usunięcia danych – jeżeli zdaniem Użytkownika nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali jego dane;
  d) ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli zdaniem Użytkownika mamy nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub Użytkownik nie chce, żebyśmy je usunęli, bo są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Użytkownika sprzeciwu względem przetwarzania danych;
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej;
  f) przenoszenia danych – Użytkownik prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi na podstawie umowy lub zgody, użytkownik może też zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
  g) wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli Użytkownik uważa, że przetwarzamy jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
  h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie jego zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Użytkownik udostępnia wszelkie dane dobrowolnie i świadomie, jednakże brak przekazania podstawowych danych niezbędnych do identyfikacji Użytkownika uniemożliwia świadczenie usług w postaci sprzedaży produktów i wszelkich innych czynności będących podstawą funkcjonowania Serwisu Long4Lashes.
 8. Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć następujące kategorie podmiotów:a) upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora;
  b) dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umowy świadczenia usług funkcjonalności Serwisu oraz zarządzanie organizacją Administratora (w szczególności firmy kurierskie i pocztowe, podmioty świadczące usługi IT, marketingowe, dostawcy usług prawnych i doradczych oraz ich upoważnieni pracownicy i współpracownicy);
 9. Administrator nie będzie przekazywać ani zezwalać na przekazywanie danych osobowych przekazanych przez Użytkownika poza terytorium EOG, chyba że podejmie środki niezbędne do zapewnienia, że przekazanie jest zgodne z RODO. Przedmiotowe środki mogą obejmować w szczególności przekazywanie danych osobowych odbiorcy w kraju, który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych lub odbiorcy w Stanach Zjednoczonych, który certyfikował zgodność z programem Tarczy Prywatności UE-USA.
 10. Administrator korzysta również z usługi Google Analytics za pomocą, której bada między innymi to jak Użytkownicy korzystają z Serwisu oraz jak do niego dotarli.
 11. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres zapisu na newslettera, a po usunięciu lub rezygnacji z newslettera do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora. A zatem nie będziemy przetwarzać danych dłużej niż 10 lat od usunięcia konta. Dane osobowe przetwarzane w celach objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane w tych celach do czasu odwołania zgody, a po jej cofnięciu do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.
 12. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownicy korzystający z serwisów, produktów i usług Administratora w pewnych przypadkach mogą zostać poproszeni o pozostawienie niektórych swoich danych osobowych. Wymagamy jedynie tych danych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu oraz realizacji zamówień. Niepodanie wymaganych danych spowoduje zablokowanie możliwości realizacji czynności, której te dane dotyczyły.

SUBSKRYBCJE NEWSLETTERA

 1. Prenumerata elektronicznego newslettera w serwisie www.long4lashes.pl wymaga podania swojego adresu e-mail oraz wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Pozyskane w ten sposób adresy mailowe dodawane są do listy mailingowej Serwisu. Adres e-mail jest niezbędny, by można było przesłać użytkownikowi newsletter.

NIEZAPOWIEDZIANE WIADOMOŚCI

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji handlowych osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na ich otrzymywanie.
 2. Pod pojęciem informacji handlowych rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do naszego serwisu (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy oraz informacje komercyjne, których rozsyłka dotyczy naszych produktów i usług.
 3. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, aby użytkownik otrzymywał tylko wiadomości dla niego interesujące, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

COOKIES

 1. Serwis long4lashes.pl wykorzystuje technologię cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze Klienta, identyfikujące go przy każdym powtórnym połączeniem się ze sklepem long4lashes.pl z tego komputera. Cookies służą także do zbierania danych statystycznych wyłącznie na potrzeby firmy. Dane te nie naruszają prywatności użytkownika i są chronione przed dostępem osób trzecich.
 2. Możliwe jest wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej, należy jednak pamiętać, iż uniemożliwi to złożenie zamówienia.